You are here: Česká republika

Home

Česká republika

Názory na Lisabonskou smlouvu

ERC požádala vybrané evropské a národní poslance, profesory a zástupce občanského sektoru o jejich názor na Lisabonskou smlouvu. Více zde...

Dosavadní situace

26. listopadu 2008 Český Ústavní soud rozhodl, že Lisabonská smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Smlouva musí nyní projít hlasováním v obou komorách Parlamentu
20. června 2008 Evropská rada vzala na vědomí, že ratifikační proces Lisabonské smlouvy bude pozastaven, dokud Ústavní soud nerozhodne kladně v dané záležitosti.
5. června 2008 Prezident Klaus zveřejnil oficiální prohlášení k danému případu na základě původní žádosti Ústavního soudu.
24. dubna 2008 Senát České republiky na 13. zasedání vydal usnesení k vládnímu návrhu ke schválení Lisabonské smlouvy, ve kterém požádal Ústavní soud o podrobné přezkoumání shody Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR.

Klausovy otázky Ústavnímu soudu

Otázka první: Zůstane Česká republika i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost svrchovaným státem a plnoprávným subjektem mezinárodního společenství, způsobilým samostatně a beze zbytku dodržovat závazky, které pro něj vyplývají z mezinárodního práva?

Otázka druhá: Je ustanovení Lisabonské smlouvy o přímém vnitrostátním účinku právních předpisů EU v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky?

Otázka třetí: Má Listina základních práv EU právní status mezinárodní smlouvy podle čl. 10a, resp. čl. 10 Ústavy, a pokud ano, jsou všechna její ustanovení v souladu s Listinou základních práv a svobod České republiky, resp. jiných součástí ústavního pořádku?

Otázka čtvrtá: Zůstane Evropská unie po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mezinárodní organizací, resp. institucí, na kterou čl. 10a Ústavy dovoluje přenést pravomoci orgánů České republiky

Otázka pátá: Jestliže Lisabonská smlouva novelizuje, byť nepřímo, Přístupovou smlouvu, nevztahuje se pak implicitně i na Lisabonskou smlouvu ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii (ve kterém by pak bylo třeba novelizovat zejména otázku pro referendum)? Nemá být proto i souhlas k ratifikaci Lisabonské smlouvy předmětem referenda?

 

Toto shrnutí je součástí oficiálního prohlášení prezidenta republiky, odkud je také přejato. Plná verze prohlášení prezidenta Klause je k dispozici zde.Zpět

© Democracy International www.democracy-international.org